Konečný uživatel smí předat pneumatiku/automobilovou baterii nebo akumulátor s ukončenou životností pouze na místo zpětného odběru nebo za podmínek stanovených zákonem č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „zákon“) poslednímu prodejci, popřípadě jiné osobě určené výrobcem, nestanoví-li tento zákon jinak.

K převzetí pneumatiky/automobilové baterie nebo akumulátoru s ukončenou životností jsou oprávněni za podmínek stanovených zákonem pouze provozovatel místa zpětného odběru, poslední prodejce nebo jiná osoba určená výrobcem, nestanoví-li tento zákon jinak.

Konečný uživatel nalezne informace o sběrné síti na těchto webových stránkách nebo v Registru míst zpětného odběru (Registr je informační systém veřejné správy, který slouží k vedení údajů o místech zpětného odběru, správcem je Ministerstvo životního prostředí ČR). Více informací o problematice zpětného odběru (zaměření na pneumatiky, automobilové baterie a akumulátory, vozidla s ukončenou životností) pak může konečný uživatel najít na internetových stránkách Zpětný odběr.eu.

Konečný uživatel má možnost dle zákona požádat o vystavení dokladu o převzetí pneumatiky/automobilové baterie nebo akumulátoru s ukončenou životností, který obsahuje identifikační údaje provozovatele, datum a místo převzetí a údaje o druhu, skupině a množství pneumatik/automobilových baterií nebo akumulátorů.

Provozovatel místa zpětného odběru může odmítnout převzít pneumatiku/automobilovou baterii nebo akumulátor s ukončenou životností v případě, že z důvodu kontaminace nebo závažného poškození pneumatika/automobilová baterie nebo akumulátor ohrožuje zdraví osob, které zpětný odběr provádějí, nebo pokud obsahuje případný odpad.

Provozovatel místa zpětného odběru může odmítnout převzít ke zpětnému odběru pneumatiku/automobilovou baterii nebo akumulátor s ukončenou životností, jestliže vzhledem k množství a typu pneumatik/automobilových baterií nebo akumulátorů či jiným okolnostem lze mít důvodné pochybnosti, že se nejedná o pneumatiky/automobilové baterie nebo akumulátory od konečného uživatele.

Provozovatel místa zpětného odběru může odmítnout převzít ke zpětnému odběru pneumatiku/automobilovou baterii nebo akumulátor v množství, které přesahuje okamžitou kapacitu místa zpětného odběru.